Zadzwoń do nas: +48 501 482 797

Zarządzanie i Administracja

Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej
gospodarki ekonomicznej nieruchomości oraz bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości
w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości
w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnione inwestowanie w tę nieruchomość - tyle definicja.
Zarządzający przy wykonywaniu czynności jest zobowiązany stosować przepisy prawa i standardy zawodowe,
kierować się zasadami etyki zawodowej, zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.

Podejmowane czynności:

  • reprezentowanie WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi,
  • reprezentowania WŁAŚCICIELI na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • reprezentowania WŁAŚCICIELI w nie wymienionych powyżej sprawach, w zakresie ustalonym w umowie, poprzez przygotowywanie profesjonalnych pism według własnej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych, aneksowanych i rozwiązywanych na rzecz WŁAŚCICIELI w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej - w tym wykonywania przeglądów oraz negocjowanie warunków i podpisywanie w/w umów w imieniu i na rzecz WŁAŚCICIELI,
  • opracowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, takich jak: Regulamin Porządku Domowego, Statut Wspólnoty Mieszkaniowej, Regulamin Parkingu itp...
  • przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, dokonywanie płatności w imieniu WŁAŚCICIELI gotówką oraz poprzez rachunek bankowy, analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów rzeczowo finansowych związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, stanem technicznym nieruchomości oraz możliwościami rozwoju.